Svetovalna služba

bela

Šolska svetovalna služba je namenjena svetovanju učencem, učiteljem in staršem.

V njenem okviru na šoli delujejo:
– socialna delavka Monika Korbar
– pedagoginja Maja Potočnik.

Vsaka izmed nas se s svojim specifičnim znanjem vključuje v reševanje šolske problematike.

V tem šolskem letu bomo dajale temeljni poudarek našega dela preventivi nasilja in reševanju vzgojne problematike.
Poleg tega se bomo ukvarjale tudi z vpisom šolskih novincev, vpisom v srednjo šolo in svetovanjem pri izbiri poklica, odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci, subvencionirano prehrano, letovanjem učencev, koordinacijo izbirnih predmetov in nivojskega pouka, planirale in aktivno sodelovale na roditeljskih sestankih s tematskimi vsebinami, učencem pomagale pri izbiri ustreznih metod in tehnik učenja ter jim nudile dodatno strokovno pomoč.
Pomoč bomo nudile tudi vsem učencem s socialno in psihološko problematiko.

Temeljna funkcija našega dela bo pomoč in podpora učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za napredovanje učencem v razvoju in učenju.

 

 

KONCEPT ODKRIVANJA IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI

Po 11. členu zakona o OŠ so nadarjeni učenci tisti učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje, tako da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah:

1. EVIDENTIRANJE

poteka brez testiranj ali uporabe ocenjevalnih lestvic. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj, hobiji itd.). Učence potrdi razredni učiteljski zbor v 3. razredu. Tako izberemo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

2. IDENTIFIKACIJA

pomeni ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredih. Kriteriji so: posebna ocenjevalna lestvica za učence, ki jo izpolnjujejo učitelji, test intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec bo prepoznan za nadarjenega, če bo nadpovprečen vsaj pri enem kriteriju.

3. SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV

Šolska svetovalna služba in učitelj seznanita starše z rezultati evidentiranja in identifikacije ter pridobita njihovo mnenje za pripravo individualiziranega plana.

Poleg odkrivanja nadarjenih učencev je pomembno tudi načrtno in sistematično delo z njimi. V letošnjem šolskem letu bomo za učence, ki kažejo posebne sposobnosti, omogočili nadgradnjo njihovih močnih področij v delavnicah na področju slovenščine, tujega jezika (angleščina, nemščina), matematike, naravoslovja, kemije, športne vzgoje, glasbene vzgoje in geografije.

 

 

Velik poudarek je namenjen karierni orientaciji v osmem, še predvsem pa v devetem razredu.

V okviru karierne orientacije je planiran roditeljski sestanek, ki bo 14. 11. 2023 z naslovom Aktivnosti na področju karierne orientacije v šol. letu 2023/2024.

Potekajo tudi individualni razgovori s starši in učenci, pedagoške ure v razredu, obiski srednjih šol, spoznavanje poklicev ter sodelovanje s Kariernim kotičkom Žalec.

Karierna orientacija poteka v sodelovanju z učenci, njihovimi starši, šolsko svetovalno službo, razredniki devetih razredov, srednjimi šolami in ZD Žalec.

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2024/25

– INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI RAZGOVORI Z UČENCI IN STARŠI (oktober-maj)

–  februar: IZZID RAZPISA ZA VPIS V ŠOL. LETO 2024/25

–  16. in 17. februar: INFORMATIVNA DNEVA

–  do 4. marca: PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE  NADARJENOSTI (SŠ, kjer je potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje)    

–  od 8. do 20. marca: OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

               (SŠ, kjer je potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje- tudi športni oddelek gimnazije) 

–  do 28. marca: SŠ posredujejo potrdila o opravljenem preizkusu posebnih  nadarjenosti, znanja in spretnosti

–   2. april: ZADNJI DAN SPREJEMANJA PRIJAV ZA VPIS V SŠ

–  8. april: JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV ZA VPIS V SŠ za šol. leto 2024/25 (spletna stran MIZŠ)

–  do 23. aprila: MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS NA DRUGO SŠ

–  do 29. maja: OBVEŠČANJE KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA:

– 7. maj: SLOVENŠČINA

– 9. maj: MATEMTIKA

– 13. maj: LIKOVNA UMETNOST

–   od 17.- 21. junija: VPIS oz. IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

–   do 21. junija OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA IN VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI

–   do 21. junija: OBJAVA SPODNJIH MEJ 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

–  do 26. junija do 15. ure: PRIJAVA KANDIDATOV ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

–  do 2. julija: OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA

–  do 3. julija: VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU

–  do 4. julija: OBJAVA VSEH PROSTIH MEST NA SREDNJIH ŠOLAH

OMEJITEV VPISA (merila za izbiro kandidatov):

175 vseh možnih točk  učenci pridobijo z:

–  zaključnimi ocenami obveznih predmetov v  7., 8. in 9. razredu OŠ

Postopek izbire v primeru istega števila točk na spodnji meji (šole z omejitvijo vpisa):

–  Izbira se opravi na podlagi točk doseženih na nacionalnem preizkusu znanja iz slovenščine in matematike.

Karierno svetovanje za učence in učenke bo potekalo od meseca septembra do maja  po dogovoru in sicer pred in po pouku.

Za informacije lahko pokličete šolsko pedagoginjo Majo Potočnik na telefon 713 24 28.

Maja Potočnik, pedagoginja

 

 

 

 

 

STATUS 

STATUS (perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.«.

Vloga za pridobitev statusa-šport

Vloga za pridobitev statusa-umetnik

Pravilnik o prilagoditvah

VPIS

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/ 2022

POGOJI ZA VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Vpis v zasebno osnovno šolo je mogoč v dva zavoda za osnovnošolsko izobraževanje- Zasebni vzgojno izobraževalni zavod Waldorfska šola Ljubljana, ki ima organizacijsko enoto v Žalcu in v Zavod sv. Stanislava, Osnovno šolo Alojzija Šuštarja Ljubljana.

Vpis v mednarodni osnovnošolski program, ki je namenjen učencem s tujim državljanstvom po sistemu IBO ( International Baccalaureate  Organization) je možen v OŠ Danile Kumar Ljubljana. Vpis otroka s slovenskim državljanstvom v mednarodni oddelek OŠ Danile Kumar Ljubljana je možen le izjemoma ( če je dovolj prostih mest in je družina zadnja štiri leta bivala v tujini).

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v  šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma, če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Občina Žalec je z odlokom o ustanovitvi ( Ur. List RS št. 63/2001 in št. 65/2002) določila, da OŠ Žalec, POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva pri Žalcu zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:

1.    Centralna šola Žalec: Žalec, Vrbje, Ložnica pri Žalcu, Podvin

2.    POŠ Gotovlje: Gotovlje

3.    POŠ Ponikva pri Žalcu: Ponikva pri Žalcu, Studence, Podkraj

Na predmetni stopnji se šolski okoliši združijo na centralni šoli.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo (  v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo v kateri navedite razloge za prešolanje

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Prošnja za vpis v 1. razred

Vloga za odložitev šolanja

Obvestilo o prepisu

 

Monika Korbar, šolska svetovalna služba

 

 

Dodatna strokovna pomoč

dsp

Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki omogoča učencu individualiziran, prilagojen pristop in mu olajša šolsko delo.
Do dodatne strokovne pomoči (nadalje DSP) so opravičeni učenci za katere Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (nadalje KUOPP) ugotovi, da otrok potrebuje pomoč. KUOPP odloči o številu ur DSP na teden.
DSP lahko izvajajo učitelji, specialni pedagogi, socialni pedagogi in pedagogi ter drugi, glede na otrokovo težavo, primerni strokovnjaki. Ker DSP najpogosteje poteka izven razreda, se lahko oblika dela dobro prilagodi potrebam posameznega učenca. Prav tako pa se praviloma izvaja v času pouka, tako da učenec ni dodatno obremenjen.
DSP pa za učenca z odločbo predvideva tudi prilagoditve, če so potrebne, na različnih ravneh šolskega dela: pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pri domačih nalogah, prostorske in organizacijske prilagoditve, prilagoditve pri poučevanju, didaktičnih pripomočkih itd.
DSP je orientirana k potrebam enega učenca in je zato načrtovana tako, da učencu, na njemu primeren način, približa učno snov ali pa mu nudi pomoč pri soočanju z različnimi težavami ne samo v šoli znanja, ampak tudi v šoli življenja.

Kar je najpomembneje: Zavedamo se, da je otrokom potrebno privzgojiti odnos do pravih vrednot, pozitivne usmerjenosti do življenja ter strpen odnos do vsega kar jih obdaja, tudi do  znanja, ki ga je vedno potrebno pridobivati vztrajno in seveda s trudom. Le tako bodo učenci ponosni nase in le tako bodo lahko pridobivali pozitivne izkušnje, ki bodo naše skupno vodilo za prihodnje izzive.

Za vse informacije lahko pokličete socialno pedagoginjo, Sašo Bratina na telefon 713 24 28.

POMEMBNE POVEZAVE:

http://www.zrss.si/

http://www.drustvo-bravo.si/web/

TOM telefon

TOM telefon je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni. Na ta način  mlade vzpodbujamo k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih želimo čimbolj pripraviti k samostojnemu reševanju konfliktnih situacij.

TOM telefon deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Nacionalna mreža TOM povezuje okoli 100 usposobljenih svetovalcev.  Sestavlja jo 8 svetovalnih skupin: Idrija, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje.

V lanskem letu se je spremenila dolgo časa uveljavljena telefonska številka 080 1234. Zamenjala jo je telefonska številka 116 111. Sprememba se je odvijala v skladu z direktivo Evropske komisije. Šlo je za poenotenje telefonskih številk za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije. V okviru kampanje »Nova številka, stari prijatelji«, s katero smo oglaševali novo številko, smo prenovili tudi spletno stran e-tom, preko katere nam otroci in mladostniki lahko postavijo vprašanja, z današnjim dnem pa je na tej isti strani zaživela tudi spletna klepetalnica http://www.e-tom.si/klepetalnica (urnik svetovanja bo objavljen sproti). Vse informacije o TOM telefonu bodo odslej za otroke in mladostnike dostopne tudi na Facebook strani.

 TOM telefon-  spletne strani  http://www.e-tom.si/

Facebook stran https://www.facebook.com/pages/TOM-Telefon/476142749070281

KAM SE LAHKO OBRNEM PO POMOČ:

MLADI MLADIM – tel.: 01 510 16 76 (Svetujejo in poslušajo mladi.)

CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE – »KLIC V DUŠEVNI STISKI« – tel.: 01 520 99 00

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU – tel.: 080 28 80

ZAUPNI TELEFON ZATE – tel.: 01 234 97 83

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA – tel.: 080 11 55