Šolska prehrana

Na šoli sta organizirana dva obroka: malica in kosilo. Za učence 1. triade je organizirana tudi popoldanska malica. Učenci razredne stopnje malicajo v prvem odmoru, učenci predmetne stopnje pa v drugem. Čas kosila je od 11.30 do 13.30. ure.

Naročeno prehrano starši odjavijo v tajništvu šole po telefonu ali po elektronski pošti, in sicer:
– do 13. ure za naslednji dan,
– do 8. ure zjutraj za tekoči dan, v izjemnih primerih, kadar ni mogoče predvideti izostanka od pouka.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani bodo učenci oddajali prijave pravilom a v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Ker so se določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začele uporabljati s 1. 1. 2012, bodo učenci oz. njihovi zastopniki vloge za dodatno subvencijo oddajali na pristojnih centrih za socialno delo na predpisanem obrazcu.

Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ ( Ur. l. RS, št. 40/12), Zakon med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice.

To tudi pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oziroma da se subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem.

Starši, ki boste zaprosili za subvencijo prehrane, storite to čimprej na pristojnem centru za socialno delo.

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko svetovalno delavko Moniko Korbar.

Pogodba za prehrano otrok 2023-2024