Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo prispevke staršev in drugih donatorjev. Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravili šolskega sklada I. osnovne šole Žalec.

Šolski sklad je namenjen zviševanju standardov pouka, zato se zbrana sredstva porabijo namensko (financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega dela in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standardov pouka, finančna pomoč socialno šibkim učencem).

V upravnem odboru so štirje predstavniki šole, ki jih imenuje Svet šole, in trije predstavniki staršev, ki jih imenuje Svet staršev. Vsi člani upravnega odbora pregledajo oz. nadzorujejo porabo pridobljenih sredstev.

Prostovoljni prispevek znaša 15 €. Položnico učenci dobijo v mesecu novembru. Pripravili bomo tudi Dobrodelni bazar v začetku meseca decembra in zbran denar namenili za kritje stroškov različnih dejavnosti.