O šoli

OŠ Žalec je ena izmed petih osnovnih šol občine Žalec. Pod naše okrilje sodita še podružnici na Ponikvi in v Gotovljah. Vzgojno-izobraževalni proces s štirimi oddelki razredne stopnje zaradi prostorske stiske poteka še na II. OŠ  Žalec. POŠ Gotovlje obiskuje 53 učencev, POŠ Ponikva pa 47, na centralni šoli pa je 721 učencev.
Začetki šolstva v Žalcu segajo pravzaprav že v obdobje reformacije, kjer se je v sedanji Zottlovi domačiji vzporedno z verskimi obredi poučevalo tudi mladino. 9. oktobra 1911 smo v Žalcu dobili sodobno šolo, kjer so danes prostori UPI Ljudske univerze Žalec. Zgradba v kateri poteka vzgojno-izobraževalnih proces danes pa je stara nekaj več kot 30 let. Iz zgodovinskih virov kronik, ki jih hrani naša šola je razbrati, da je bilo v letu 2010  v Žalcu 430 let organiziranega šolstva.

frontŠolstvo v Žalcu se je skozi leta desetletja ter stoletja nenehno nadgrajevalo, posodabljalo in sledilo sodobnim vzgojno – izobraževalnim smernicam. Skladno s potrebami so se spreminjale tudi lokacije.

 

 

23. 10 2014 je bila na šoli končana energetska sanacija objekta in šola je spremenila tudi zunanjo podobo.

sola22

Pri vzgojnem in učnem delu iščemo vedno nove sodobne pristope. Na šolskem polju je pomemben posameznik in pomembna je skupnost. Kot strateški cilj vzgojno-izobraževalnega dela smo si med drugim zastavili dobro timsko sodelovanje ter medsebojno razumevanje ter dosledno razvijanje človeških vrednot. Veliko pozornosti posvečamo osebnostnem razvoju učencev, pestrosti ponudbe pri izbirnih predmetih, fleksibilni in delno zunanji diferenciaciji pouka.  Zgodnje učenje angleškega jezika od 1. razreda naprej,  ter delo z nadarjenimi učenci  so pomembna nadgradnja kroskulikularnih vsebin in so v celoti financirane s strani ustanovitelja, kar je izjemno pomembno v elementu dvigovanja kvalitete šolstva v Žalcu.
Z veseljem ugotavljamo, da učenci dosegajo lepe učne uspehe ter so uspešni na tekmovanjih. V šolskem letu 2021/20202 so učenci dosegli 7 zlatih in 16 srebrnih priznanj na državni ravni. Številni učenci so uspešni na šolskih športnih tekmovanjih. Na področju likovne umetnosti so učenci prejeli 4 nagrade na državnih likovnih natečajih.

Na šoli ustvarjamo prožno učno okolje, ki se prilagaja individualnim sposobnostim in interesom otrok. Skladno z zakonodajo delamo z otroki s posebni mi potrebami, tako s tistim z učnimi težavami kot nadarjenimi učenci. Utrip šole je živahen. Kolektiv je strokovno usposobljen in medsebojno pripaden. Plod visoke profesionalne zrelosti zaposlenih so tudi številni projekti, ki bogatijo in plemenitijo tako učence kot zaposlene. V letu 2008 smo projekt EKO ŠOLA kot način življenja nadgradili in pridobili še naziv ZDRAVA ŠOLA.
Vključeni smo v projekt MŠŠ in na šoli se učenci v okviru tega projekta v devetem razredu  učijo  DRUG TUJ JEZIK KOT OBVEZNI PREDMET. Izjemno smo ponosni tudi na interni projekt MEDKULTURNI DIALOG.
Likovna ustvarjalnost naših učencev se igrivo in domiselno ter izvirno predstavlja s tematskimi razstavami na hodnikih naše šole. Še posebej pa smo ponosni na stalno razstavo otroških grafik učencev slovenskih šol. Tradicionalno so uspešni tudi pevci v naših pevskih zborih. Na šoli in obeh podružnicah delujejo otroški pevski zbori, na centralni šoli pa še mladinski pevski zbor, mlajši otroški pevski zbor in komorna vokalna skupina. Učenci MPZ in OPZ so se tudi v letošnjem šolskem letu uvrstili med najboljši zbore na državni ravni. Vsako leto pripravimo tudi letni koncert pevskih zborov centralne šole ter letni koncert pevskih zborov podružnic. Naša šola je leta 2004  prvič prejela tudi naziv KULTURNA ŠOLA, ki ga podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ta naziv smo uspešno potrdili tudi v letu 2018.
Vsi zaposleni prispevajo k zagotavljanju in povečevanju ter izboljšavam na področju kakovosti. Svoj okvir zagotavljanja kakovosti poskušamo uresničevati skozi proces oblikovanja ciljev za izvajanje izobraževanja in usposabljanja ter povezanih aktivnosti in ukrepi ter postopki za uresničevanje teh ciljev. Svojo dejavnost opravljamo skladno s cilji, zastavljenimi v LDN. Spremembe, ki jih prinašajo novi izzivi v šolstvu, in nove družbene razmere, tako na globalni kot lokalni ravni, postavljajo pred učitelja, ob vse večji konkurenci in zahtevnosti uporabnikov, vedno več znanja ter motivacije.

Učitelj ni več edini vir znanja. Vedno bolj postaja organizator ustreznega učnega okolja. Ravnatelj kot vodja iščem tako optimalne poti in poskušam ustvarjati klimo v kateri bodo si udeleženci primerno zadovoljevali svoje potrebe.